Rēzeknes 3.pamatskola Kultūrizglītības programmā „Latvijas skolas soma” piedalās sākot ar 2018. gada 1.septembri. Programmas mērķis ir dot iespēju Latvijas skolēniem iepazīt Latvijas mākslas un kultūras norises (mūzikā, teātrī, dejā, cirkā, vizuālajā mākslā, kino, arhitektūrā, dizainā, materiālajā un nemateriālajā kultūras mantojumā, literatūrā un grāmatniecībā), sasaistot tās ar mācību un audzināšanas darbu, tā mazinot sociālo nevienlīdzību un stiprinot jaunās paaudzes pilsoniskuma un valstiskās piederības apziņu.

“Latvijas skolas soma” piešķirtais finansējums tiek izmantots:

  •  kultūras un mākslas norišu apmeklējumiem mācību procesa ietvaros, sedzot pasākuma piekļuves (ieejas) maksu vai maksu par digitāla pasākuma norises nodrošināšanu, transporta pakalpojumu izmaksas
  • izglītības iestādēs notiekošo viesizrāžu un profesionālo radošo projektu, izrāžu, performanču, muzejpedagoģisko nodarbību utt. norišu izmaksām.

Katram mācību semestrim tiek izstrādāts plānoto aktivitāšu pārskats, kurš tiek īstenots mācību procesa laikā.

Rēzeknes 3.vidusskolas audzēkņi Daugavpils skrošu rūpnīcā

Ar mērķi paplašināt skolēnu zināšanas par Latvijas kultūrvēsturisko mantojumu Rēzeknes 3.vidusskolas audzēkņi 2022.gada maijā apmeklēja Daugavpils skrošu rūpnīcu. Mācību vizītes laikā skolēni izpētīja rūpnīcas vēsturisko ēku, apskatījās muzeja pastāvīgu ekspozīciju un izzināja skrošu liešanas procesa īpatnības.

Pateicoties skrošu liešanas procesa analīzei tika izzināts gan kultūrvēsturiskais mantojums, gan paplašinātas zināšanas par fizikas ietekmi uz sasniedzamo rezultātu. Jaunieši attīstīja problēmu risināšanas prasmes, attīstīja jaunrades spējas, mācījās praktiski pielietot fizikā iemācītas formulas.

Paldies Daugavpils skrošu rūpnīcas darbiniekiem par izzinošo ekskursiju!

 

Programmas „Latvijas skolas soma” koordinatore                           J.Borisovska-Cvetkova

Rēzeknes 3.vidusskolas audzēkņi Latgales kultūrvēstures muzejā

            Valsts apmaksātās programmas „Latvijas skolas soma” ietvaros 2022.gada maijā 2.a un un 2.b klases skolēni apmeklēja Latgales kultūrvēstures muzeju un aktīvi piedalījās muzejpedagoģiskajā programmā “Pirmo reizi izstādē”. Skolēni sasniedza kompleksu sasniedzamo rezultātu: apmeklēja izstādi, bija uzmanīgi un vērīgi skatītāji, stāstīja par saviem iespaidiem, sarunājās, uzklausīja, izteica savas domas.

Sadarbībā ar muzeja darbiniekiem un vienaudžiem veidoja radošus darbus, mācījās dažādus mākslas veidus integrēt radošā darbā. Muzeja telpā, iepazīstoties ar mākslas darbiem, pētīja un pauda savu identitāti, salīdzināja atšķirīgus pasaules uzskatus un tradīcijas, vērtēja mantojumu un mākslinieciskas inovācijas. Iedvesmojoties no redzētā, iesaistījās kopīgas idejas īstenošanā publiskajā telpā. Ievēroja sabiedrībā noteiktās uzvedības normas publiskā telpā.

Izstādes ekspozīcijas izpēte deva iespēju mācīties, skatīties un uztvert mākslas darbā ietvertās idejas.2.b klases audzinātāja                                               I.Meļņikova

Rēzeknes 3.vidusskolas audzēkņi Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā

Pateicoties valsts finansētai programmai „Latvijas skolas soma”, 2022.gada 10.maijā jaunieši apmeklēja Daugavpils Marka Rotko mākslas centru. Devītās un divpadsmitās klases skolēni apskatīja pasaulslavenus mākslas darbus, diskutēja par to tapšanas idejām un procesu, padziļinot zināšanas par vizuālās mākslas stundās apgūto teoriju par Latvijas māksliniekiem. Katrs mākslas darbs ir vērtīgs Latvijas kultūras mantojums.

Vizītes otrajā daļā jauniešiem bija iespēja iejusties mākslinieku lomā un izveidot savu mākslas darbu. Nodarbības laikā tika attīstītas gan radošās prasmes, gan kreatīva domāšana, gan spējas iemācīties jaunas lietas. Vizītes mērķis tika sasniegts – mācību procesa laikā apgūtas teorētiskās zināšanas tika paplašinātas un pilnveidotas praktiskās nodarbības laikā.

Paldies Daugavpils Marka Rotko centra darbiniekiem par jaunajām zināšanām un prasmēm!

Programmas „Latvijas skolas soma” koordinatore                           J.Borisovska-Cvetkova

 

Iepazīstot mūziku caur virtuālo realitāti

Valsts finansētās programmas „Latvijas skolas soma” ietvaros Rēzeknes 3.vidusskolas skolēni piedalījās virtuālās realitātes nodarbībā „Mūzika un skaņa”.

Nodarbības laikā bija izmantotas VR brilles un video ieraksts, kas ļāva skolēniem pārcelties virtuālajā realitātē un kļūt pilnvērtīgu nodarbības dalībnieku. Tika pilnveidotas skolēnu zināšanas par mūzikas vēsturi, par skaņas nozīmi. Mūzika tika analizēta gan no radošā skatupunkta, gan no eksakto zinātņu skatupunkta. Nodarbībā apskatītie temati papildina mūzikas stundās mācīto informāciju par laikmeta atspoguļojumu mūzikā, pat tēlu atspoguļojumu mūzikā. Dabaszinību stundās apgūto – par materiāliem un to īpašībām, kuras ir svarīgas mūzikas instrumentu tapšanā.

Virtuālās realitātes nodarbība ļāva skolēniem saprast, ka nesavienojām lietas var veiksmīgi savienot, ka var kopā pastāvēt kultūra un zinātne, ka kultūra nevar būt iedomājama bez zinātnisko tehnoloģiju attīstības.

5.a klases audzinātāja                                                          J.Gricika

Rēzeknes 3.vidusskolas audzēkņi apmeklē teātri

Teātris – viens no labākajiem veidiem kā saņemt kultūras devu, kas ir nepieciešama, lai cilvēka personība pilnvērtīgi attīstītos. Pateicoties valsts finansētai programmai „Latvijas skolas soma”, 7.a un 7.b klases audzēkņi devās uz teātri „Joriks”.

Teātra izrāde „PuSHkins.Dzīvs” ļāva skolēniem saprast, kādēļ mums skolā tiek mācīts tas, kas, pēc skolēnu domām, dzīvē nebūs vajadzīgs. Izrāde stāsta par parasto cilvēku un viņa neparastajām attiecībām ar Puškinu – pasaulē slaveno rakstnieku. Izrādē īpaša uzmanība tiek pievērsta cilvēku komunikācijas prasmēm un mūsdienu sabiedrības attieksmei pret literārajiem darbiem.

Skolēni iepazina A.Puškina jaunības darbus, kuri nav pieejami plašai sabiedrībai, un pasaulē atpazīstamos darbus, pilnveidojot savu redzesloku par pasaules literatūru. 

Paldies teātra „Joriks” komandai par klasikas mūsdienu redzējumu!

Programmas „Latvijas skolas soma” koordinatore                           J.Borisovska-Cvetkova

Ar „Latvijas skolas somu” uz teātri

Henriks Ibsens – viens no pasaulē atpazīstamajiem rakstniekiem. Viņa darbi ir zināmi gan bērniem, gan pieaugušajiem. Arī Rēzeknes 3.vidusskolas 8.klašu skolēniem valsts finansētās programmas „Latvijas skolas soma” ietvaros bija iespēja pilnveidot savas zināšanas literatūrā un apmeklēt teātra izrādi “Pērs Gints. Dzīves fikcija”. 

Pēc teātra izrādes apmeklējuma notika redzētā analīze un literārā tēla radīšana. Teātra izrāde palīdzēja jauniešiem saredzēt spilgtos tēlainās izteiksmes līdzekļus, kuri tika atklāti mazā literārā ceļojuma laikā, izvēlēties sev un savam literārajam tēlam piemērotākās vērtības, argumentēt savu viedokli.

Paldies teātra „Joriks” komandai par iespēju paskatīties uz pasauli savādāk!

8.a klases audzinātāja                                                              S.Antonova

 

Rēzeknes 3.vidusskolas skolēni apmeklēja kinoteātri GORS

Valsts finansētās programmas „Latvijas skolas soma” ietvaros 1.-4.klašu skolēni apmeklēja kinoteātri, kurā noskatījās multiplikācijas filmu „Saule brauca debesīs.”

Pateicoties pamācošām sižetam, skolēni mācījās atšķirt labo no ļaunā, veidoja priekšstatu par saskarsmes prasmēm, kas ir aktualizētas klases audzināšanas stundās. Multiplikācijas filma iepazīstina skolēnus ar latviešu folkloru, ticējumiem un kultūru, kas papildina gan sociālo zinību stundas programmu, gan latviešu valodas stundā mācīto vielu.

3.a klases audzinātāja                                       Viktorija Rastopčina

 

Rēzeknes 3.vidusskolas skolēni kinoteātrī GORS

Valsts finansētās programmas „Latvijas skolas soma” ietvaros pamatskolas klašu skolēni apmeklēja kinoteātri, kurā noskatījās filmu „Tilzenes”.

Šī filma sniedz papildus iespēju izzināt sociālo zinību saturu, analizējot dzīves situācijas un kaut kur arī saskatot sevi vienā no lomām. Mūsdienu jauniešu komunikācijas prasmes nepieciešams attīstīt un pilnveidot, lai tās kļūtu par cieņpilnām. Filmā ir attēlotas atpazīstamākās pusaudžu problēmas un to risinājumu algoritmi. Tāpēc, skolēni pilnveido ne tikai informācijas sistematizēšanas prasmes, bet arī izkopj tādus tikumus kā līdzcietība, tolerance un solidaritāte.

7.b klases audzinātāja                                                     N.Savicka