2021./2022. un 2022./2023. mācību gadā Rēzeknes 3. vidusskola turpina līdzdalību projektā ESF projekts „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr. 8.3.2.2/16/I/001

Projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Skola projekta ietvaros nodrošina:

 • Pedagogu palīgu piesaisti    –   Šī pasākuma ietvaros atbalstāms pedagogu darbs mācību stundu laikā, lai individualizētu darbu klasē, atbalstot gan skolēnus ar mācību grūtībām, gan talantīgos. Pedagogu palīgi kopā ar pedagogiem izstrādā darba stratēģiju, lai klases mācību procesu vadītu kopā.
 • Mācīšanās grupas –    skolēnu grupas apgūtā mācību satura nostiprināšanai un zināšanu pilnveidošanai. Šī pasākuma mērķis ir sniegt atbalstu tām skolēnu grupām, kurām Covid-19 apstākļos – gan attālināto mācību ietvaros, gan samazinātā mācību satura apjoma rezultātā – ir izveidojušies “mācību robi” jeb nepieciešams kompensēt noteiktu satura jautājumu apguvi.
 • Talantu programmu – mērķprogrammas skolēniem ar augstiem sasniegumiem vai augstu sasniegumu potenciālu. Pedagogi organizē grupu konsultācijas, darbnīcas, laboratorijas, lai paaugstinātu skolēnu motivāciju, kā arī dotu iespējas apgūt jaunas prasmes, zināšanas konkrētajā mācību jomā, t.sk., respektējot vecumposma vajadzības.
 • Laborantu programmu – laborants nodrošinās kopdarbībā ar mācību priekšmeta skolotāju pedagoģiskā darba metožu daudzveidību mācību stundās datorikā
 • Pētniecības programmu –nodarbības, lai skolēni varētu aktīvi darboties, izzināt pasauli, būt par pasaules pētniekiem, kuri paši atrod pasaules kopsakarības. Pedagogi veido tādu mācību vidi un tādus uzdevumus, lai skolēniem rastos iespēja piedzīvot dabas zinātnes praktiski – iepazīstot, pētot un veidojot savu pasaules skatījumu. 
 • Kopienas programmu – nodarbības skolēniem, lai paplašinātu un pilnveidotu zināšanas par Latgales kultūru, ģeogrāfiju un vēsturi

 

 

ESF projekts „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr. 8.3.2.2/16/I/001 Rēzeknes 3.vidusskolā tiek īstenots sākot ar 2017./2018.mācību gadu.

Projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Skola projekta ietvaros nodrošina:

 • grupu logoritmikas nodarbības;          
 • inženiergrafikas grupu nodarbības;    
 • individuālas fizikas un ķīmijas nodarbības;   
 • nodarbības „Matemātiska darbnīca”;
 • nodarbības „Datorikas darbnīca”;      
 • “Jaunā pētnieka” praktiskās nodarbības;
 • pedagoga palīga atbalstu skolotājam mācību stundas laikā.

Ir plānotas nodarbības sadarbībā ar „ZINOO” jauniešu interešu centru, praktiskās dabaszinātņu stundas, izmantojot mobilo planetāriju.

Projekta ietvaros arī tiek plānotas (īstenotas) mācību vizītes:

 • praktiskās dabaszinību nodarbības Teirumnieku purva takā;
 • praktiskās dabaszinību nodarbības Rīgas zoodārza Zoo skolā;
 • praktiskās dabaszinību nodarbības Gaujas Nacionālajā parkā;
 • praktiskās dabaszinību nodarbības Pērnavas Dabas mājā.  

Tehnoloģiju gada ietvaros skola īsteno tādas programmas kā datorikas nodarbības, pulciņš datorikā un ir plānota mācību vizīte uz Rīgas lidostu.

Fizikas gada ietvaros skola īsteno tādas programmas kā fizikas pulciņš, individuālās fizikas nodarbības un ir plānotas mācību vizītes uz:

 • LU Candera muzeju un observatoriju, Rīgas lidostu;
 • Ilūziju muzeju.

 

Rēzeknes 3.vidusskolas projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”(№8.3.2.2./16/1/001)  grupu nodarbības 2019./2020.m.g.

Nr.p.k. Nosaukums Klase Skolotājs Nodarbības laiks Stundu skaits Nodarbību norise vieta
1. Grupu logoritmikas nodarbības 1. -3.  J. Motina Otrdiena, 12.30 – 13.35

Piektdiena, 12.42 – 13.50

1.5

1.5

19. kab

36.kab.

2. Datorikas darbnīca 1. – 2.

3. – 4.

L.Fjodorova Trešdiena, 12.45 – 13.25

Trešdiena, 15.10 – 15.50

Ceturtdiena, 15.10 – 15.50

1

1

1

58.kab

58.kab

58.kab

3. Matemātikas darbnīca 4.

5.

K.Bluka

T. Kušakova

T. Červinska

Pirmdiena, 14.25 – 15.05

Otrdiena,13.40 – 14.20

Ceturtdiena,13.40 – 14.20

1

1

1

38.kab.

50.kab.

56.kab.

4. Inženiergrafikas grupu nodarbības 7. – 9.  N. Stefanovičs Trešdiena,14.25 – 15.05 2 Zeimuļs, 1.12., 1.14. telpa
5. “Jaunā pētnieka” praktiskās nodarbības 7. – 8.  N. Savicka

L.Ivanova

I. Zalane

Otrdiena,14.25 – 15.05

Ceturtdiena,14.25 – 15.05

Trešdiena,15.10 – 15.50

1

1

1

48.kab.

53.kab.

57.kab.