Skola realizē 3 izglītības programmas:

  1. Vispārējās pamatizglītības (1. -9.klase) mazākumtautību programma dienas skolām – 319 skolēni;
  2. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma – 37 skolēni;
  3. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem- 11 skolēni.

 

Pamatizglītības mazākumtautību izglītības programma

Stundu plāns  2020./2021.m.g.

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību izglītības programma

Stundu plāns  2020./2021.m.g.

SPECIĀLĀ PAMATIZGLĪTĪBAS MAZĀKUMTAUTĪBU PROGRAMMA

izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem

Stundu plāns  2020./2021.m.g.