Skola realizē 3 izglītības programmas:

  1. Vispārējās pamatizglītības (1. -9.klase) mazākumtautību programma dienas skolām – 369 skolēni;
  2. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma – 69 skolēni;
  3. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem- 7 skolēni.

 

Pamatizglītības mazākumtautību izglītības programma

Izglītošanās jomas un mācību priekšmeti 1.kl. 2.kl. 3.kl. 4.kl. 5.kl. 6.kl. 7.kl. 8.kl. 9.kl.
Valodas                  
Latviešu valoda un literatūra 4 4 4 4 4 4 5 5 5
Mazākumtautību valoda 5 6 5 4 4 4 3 3 3
Svešvaloda     2 3 3 3 3 3 3
Tehnoloģiju un zinātņu pamati                  
Matemātika 4 4 4 4 5 5 6 5 5
Informātika         1 1 1    
Dabaszinības 2 2 2 2 2 2      
Bioloģija             2 2 2
Fizika               2 2
Ķīmija               2 2
Ģeogrāfija             2 2 2
Cilvēks un sabiedrība                  
Latvijas vēsture           1 1 1 1
Pasaules vēsture           1 1 1 1
Sociālās zinības 1 1 1 2 2 2 1 1 1
Ētika / Kristīgā mācība 1 1 1            
Mājturība un tehnoloģijas 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sports 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Mākslas                  
Literatūra       1* 2 2 2 2 2
Mūzika 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Vizuālā māksla 1 1 1 2 1 1 1 1 1
Izglītojamā maksimālā

mācību stundu slodze nedēļā

22 23 24 26 28 30 32 34 34
Fakultatīvās nodarbības**  un individuālās/ grupu nodarbības 2 – 4

 

2 – 4

 

2 – 4

 

2 – 4

 

1 – 2

 

1 – 2

 

1 – 2

 

1 – 2

 

1 – 2

 

                     

 

latviešu  valodā bilingvāli mazākumtautības valodā

 

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību izglītības programma

OBLIGĀTIE MĀCĪBU PRIEKŠMETI kopā 10.klase 11.klase 12.klase

mācību stundu skaits nedēļā

Latviešu valoda 9 3 3 3
Mazākumtautību valoda un literatūra 15 5 5 5
Angļu valoda 9 3 3 3
Matemātika 15 5 5 5
Informātika 3 2 1  
Sports 9 3 3 3
Latvijas un pasaules vēsture 6 2 2 2
Fizika 8 3 3 2
Ķīmija 6 2 2 2
Bioloģija 6 2 2 2
Literatūra 6 2 2 2
Mūzika vai vizuālā māksla 2 1 1  

Kopā:

94 33 32 29
IZVĒLES MĀCĪBU PRIEKŠMETI        
Ekonomika* 3   1 2
Ģeogrāfija* 3 2 1  
Kulturoloģija* 3   2 1
Politika un tiesības* 2     2
Veselības mācība* 1 1    
Tehniskā grafika 2     2
SKOLĒNA MĀCĪBU SLODZE 108 36 36 36
               

* obligāti jāizvēlas 2 no  šiem mācību priekšmetiem

 

SPECIĀLĀ PAMATIZGLĪTĪBAS MAZĀKUMTAUTĪBU PROGRAMMA

izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem

Izglītošanās jomas un mācību priekšmeti 1.kl. 2.kl. 3.kl. 4.kl. 5.kl. 6.kl. 7.kl. 8.kl. 9.kl.
Valodas                  
Latviešu valoda un literatūra 4   4 4 4 4 4 5 5 5
Mazākumtautību valoda 5 6 5 4 4 4 3 3 3
Svešvaloda     2 3 3 3 3 3 3
Tehnoloģiju un zinātņu pamati                  
Matemātika 4 4 4 4 5 5 6 5 5
Informātika         1 1 1    
Dabaszinības 2 2 2 2 2 2      
Bioloģija             2 2 2
Fizika               2 2
Ķīmija               2 2
Ģeogrāfija             2 2 2
Cilvēks un sabiedrība                  
Latvijas vēsture           1 1 1 1
Pasaules vēsture           1 1 1 1
Sociālās zinības 1 1 1 2 2 2 1 1 1
Ētika / Kristīgā mācība 1 1 1            
Mājturība un tehnoloģijas 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sports 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Mākslas                  
Literatūra       1* 2 2 2 2 2
Mūzika 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Vizuālā māksla 1 1 1 2 1 1 1 1 1
Izglītojamā maksimālā mācību stundu slodze nedēļā 22 23 24 26 28 30 32 34 34
Fakultatīvās nodarbības**  un individuālās/ grupu nodarbības 2 – 4

 

2 – 4

 

2 – 4

 

2 – 4

 

1 – 2

 

1 – 2

 

1 – 2

 

1 – 2

 

1 – 2