Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai (8.3.4.0./16/l/001)

Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības. Projekts aptver aptuveni 665 mācību iestādes visā Latvijā. Rēzeknes 3. vidusskola jau vairākus gadus ir šī projekta dalībniece un īstenotāja. Arī šajā mācību gadā dalību šai projektā uzsāka 15 mūsu skolas izglītojamie vecumā no 6. līdz 12. klasei, kuriem tiks sniegtas pedagogu atbalsta konsultācijas mācību priekšmetos un nepieciešamības gadījumā sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas domi, arī ēdināšanas izdevumu kompensācijas.

Šī projekta darbības rezultātā ceram uzlabot izglītojamo mācību rādītājus, attieksmi pret mācību procesu un pozitīvu sabiedriskās dzīves uztveri. Projekts turpināsies līdz 2022.gada decembrim.        

Vairāk par projektu var uzzināt mājas lapā – www.pumpurs.lv

 

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Pasākumi ir vērsti uz agrīnu problēmas diagnostiku un risinājumu, lai novērstu samilzušu situāciju risināšanu, kas prasītu daudz vairāk resursu un varētu būt mazāk efektīva.

Ar pašvaldības starpniecību tiek sniegts individuāls atbalsts bērniem un jauniešiem, kuri varētu pārtraukt mācības līdzekļu trūkuma dēļ, piemēram, kompensē izdevumus par transportu, ēdināšanu un dienesta viesnīcu, kā arī individuālo mācību līdzekļu iegādi. Tomēr galvenais projekta fokuss ir nevis uz īslaicīgas finansiālas palīdzības sniegšanu, bet uz ilgtspējīga visaptveroša mehānisma radīšanu, veidojot atbalstošu un iekļaujošu skolas vidi ikvienam skolēnam.

Rēzeknes 3. vidusskolā dalība šajā projektā uzsāka 2018./2019. mācību gadā . Šajā mācību gadā atbalsts tiek sniegts 15 izglītojamiem. Atbalsts sevī ietver gan mācību konsultācijas, ēdināšanas, transporta izdevumu kompensāciju un individuālo mācību līdzekļu iegādi.

Projektā strādā 8 pedagogi – A.Peipiņš, T.Červinska, T.Kušakova, S.Antonova, Ļ.Fjodorova, T.Ogurcova, R.Kraukle, A.Kasakovska.