Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Pasākumi ir vērsti uz agrīnu problēmas diagnostiku un risinājumu, lai novērstu samilzušu situāciju risināšanu, kas prasītu daudz vairāk resursu un varētu būt mazāk efektīva.

Ar pašvaldības starpniecību tiek sniegts individuāls atbalsts bērniem un jauniešiem, kuri varētu pārtraukt mācības līdzekļu trūkuma dēļ, piemēram, kompensē izdevumus par transportu, ēdināšanu un dienesta viesnīcu, kā arī individuālo mācību līdzekļu iegādi. Tomēr galvenais projekta fokuss ir nevis uz īslaicīgas finansiālas palīdzības sniegšanu, bet uz ilgtspējīga visaptveroša mehānisma radīšanu, veidojot atbalstošu un iekļaujošu skolas vidi ikvienam skolēnam.

Rēzeknes 3. vidusskolā dalība šajā projektā uzsāka 2018./2019. mācību gadā . Šajā mācību gadā atbalsts tiek sniegts 15 izglītojamiem. Atbalsts sevī ietver gan mācību konsultācijas, ēdināšanas, transporta izdevumu kompensāciju un individuālo mācību līdzekļu iegādi.

Projektā strādā 8 pedagogi – A.Peipiņš, T.Červinska, T.Kušakova, S.Antonova, Ļ.Fjodorova, T.Ogurcova, R.Kraukle, A.Kasakovska.