Zīmējumu konkurss

APSTIPRINU

Rēzeknes 3. vidusskolas direktore

__________________K.Ustinova

2019.gada 16.septembrī

 

Rēzeknes 3.vidusskolas zīmējumu konkursa

 “No skolas sākās ceļš uz nezināmām tālēm…” 

NOLIKUMS 

Rēzeknē

I Vispārīgie jautājumi

1. Konkursa mērķi:

1.1. Veicināt skolēnu izpratni par Rēzeknes 3.vidusskolas tēlu.

1.2. Veicināt ikviena skolēna līdzdalību, sagaidot skolas 70 gadu jubileju.

2. Konkursa uzdevumi:

2.1. Rosināt  bērnos un jauniešos radošo pašizpausmi un prasmi zīmējumā atklāt savas jūtas pret apkārtējo, stiprinot piederības sajūtu savai dzimtajai skolai

2.2. Noteikt labāko un interesantāko zīmējumu.

3. Konkursu rīko Rēzeknes 3.vidusskola.

II Konkursa norises vieta un laiks

4. Konkurss notiek Rēzeknē, Rēzeknes 3.vidusskolā no 2019.gada 16.septembra līdz 2019.gada 30.novembrim.

5. Konkursa nolikums, informācija par konkursu, konkursa darbi un rezultāti tiek publicēti interneta vietnēs http://rez3vsk.lv, https://www.facebook.com/Rezeknes3vidusskola/

III Konkursa nosacījumi

6. Konkursā piedalās Rēzeknes 3.vidusskolas 1.-12.klašu skolēni.

7. Darbu iesniegšana.

7.1. Skolēns var iesniegt 1 zīmējumu, kurš atspoguļo Rēzeknes 3.vidusskolas ārējo fizisko vidi.

7.2. Zīmējumi jāiesniedz līdz 2019.gada 30.novembrim, personīgi skolotājai T.Ogurcovai (60.kab).

8. Dalības nosacījumi.

8.1. Dalībnieki patstāvīgi zīmē konkursa darbus par tēmu „No skolas sākās ceļš uz nezināmām tālēm…”

8.2. Zīmējumam jābūt A3 formātā. Tas var būt veidots jebkādā tehnikā.

8.3. Zīmējuma veidošanā var izmantot datortehniku.

8.4. Zīmējuma otrā pusē ir jānorāda autora vārds, uzvārds, klase.

8.4. Konkursā netiek pieņemti darbi, kas satur vardarbības elementus, vai citas situācijas, kas var aizvainot vai aizskart cilvēka godu.

IV Vērtēšanas noteikumi

9. Konkursa dalībnieku darbus vērtē Rēzeknes 3.vidusskolas izveidota un apstiprināta žūrija.

10. Konkursa darbi tiks vērtēti dažādās vecuma grupās:

  • 1.-4.kl.
  • 5.-9.kl.
  • 10.-12.kl.

11.Konkursa darbi tiek vērtēti pēc sekojošiem kritērijiem:

11.2. Zīmējuma tehniskais un mākslinieciskais izpildījums;

11.3. Darba saturs.

V Apbalvošana

12. Konkursa rezultātu paziņošana un apbalvošana notiek 2019.gada 20.decembrī.

13. Labāko darbu autori saņem Pateicības rakstu un veicināšanas balvu.

 

Direktores vietniece                                                      J.Borisovska-Cvetkova