Fotokonkurss

APSTIPRINU

Rēzeknes 3. vidusskolas direktore

__________________K.Ustinova

2019.gada 16.septembrī

Rēzeknes 3.vidusskolas fotokonkursa

 “Manas skolas portrets” 

NOLIKUMS

Rēzeknē

I Vispārīgie jautājumi

1. Konkursa mērķi:

1.1.Veicināt skolēnu piederību savai skolai;

1.2.Veicināt skolēnos vēlmi pievērst uzmanību skolas videi un iemūžināt to fotoattēlos;

1.3. Noteikt interesantāko foto stāstu, attīstīt bērnu un jauniešu radošumu un praktiskā darba iemaņas fotografēšanā.

2. Konkursa uzdevumi:

2.1. Izvērtēt labākās un interesantākās fotogrāfijas, foto stāstus;

2.2. Izveidot izstādi veltītu Rēzeknes 3.vidusskolas 70 gadu jubilejai.

3. Konkursu rīko Rēzeknes 3.vidusskola

II Konkursa norises vieta un laiks

4. Konkurss notiek Rēzeknē, Rēzeknes 3.vidusskolā no 2019.gada 16.septembra līdz 2019.gada 30.novembrim.

5. Konkursa nolikums, informācija par konkursu, konkursa darbi un rezultāti tiek publicēti interneta vietnēs http://rez3vsk.lv, https://www.facebook.com/Rezeknes3vidusskola/

 

III Konkursa nosacījumi

6. Konkursā piedalās Rēzeknes 3.vidusskolas 1.-12.klašu skolēni.

7. Darbu iesniegšana.

7.1. Skolēns var iesniegt 1 fotoattēlu, kurš atspoguļo Rēzeknes 3.vidusskolas fizisko vidi.

7.2. Konkursam var iesniegt 2019.gadā uzņemto fotoattēlu.

7.3. Fotoattēls jāiesniedz elektroniskā formātā līdz 2019.gada 30.novembrim, iesūtot skolotājai O.Volkovai e-klases pastā vai volkova27@inbox.lv ar norādi „Fotokonkursam”.

7.4. Sūtot konkursa darbus, jānorada autora vārds, uzvārds un klase.

8. Dalības nosacījumi.

8.1. Dalībnieki patstāvīgi fotografē konkursa darbus par tēmu „Manas skolas portrets

8.2. Konkursa darbu – fotoattēlu drīkst digitāli apstrādāt (asuma korekcija, baltais balanss, kontrasts, putekļu noņemšana), bet nemainot tā būtību (mainīt, pielikt vai atņemt kādas nozīmīgas darba detaļas). Fotogrāfijas var būt krāsainas vai melnbaltas, pēc autora izvēles.

8.3. Konkursa darbs – fotoattēls nedrīkst būt veidots, apvienojot vairākus fotoattēlus vienā (kolāžas, mozaīkas u.c. modifikācijas).

8.4. Ja konkursa darbā – fotoattēlā ir redzamas trešās personas, darba autoram jāsaņem trešās personas piekrišana par fotoattēla iesniegšanu konkursam.

8.5. Konkursā netiek pieņemti darbi, kas satur vardarbības elementus, vai citas situācijas, kas var aizvainot vai aizskart cilvēka godu.

IV Vērtēšanas noteikumi

9.Konkursa dalībnieku darbus vērtē Rēzeknes 3.vidusskolas izveidota un apstiprināta žūrija.

10. Konkursa darbi tiks vērtēti dažādās vecuma grupās:

  •  1.-4.kl.
  • 5.-9.kl.
  • 10.-12.kl.

11.  Konkursa darbi tiek vērtēti pēc sekojošiem kritērijiem:

11.1. fotogrāfiju tehniskais un mākslinieciskais izpildījums;

11.2. darba saturs.

V Apbalvošana

12. Konkursa rezultātu paziņošana un apbalvošana notiek 2019.gada 20.decembrī.

13. Labāko darbu autori saņem Pateicības rakstu un veicināšanas balvu.

 

Direktores vietniece                                                                     J.Borisovska-Cvetkova