Konkurss

APSTIPRINU

Rēzeknes 3. vidusskolas direktore

__________________K.Ustinova

2019.gada 16.septembrī

Rēzeknes 3.vidusskolas radošo darbu konkurss/veltījums skolai

 “Tu, Skola, izauklēji manus sapņus……”

NOLIKUMS

Rēzeknē

I Vispārīgie jautājumi

1. Konkursa mērķis: dot iespēju skolēniem sacerēt veltījumu Rēzeknes 3.vidusskolas 70 gadu jubilejā.

2. Konkursa uzdevumi ir:

2.1. Motivēt skolēnus pašizpausmi un prasmi atklāt savas jūtas pret dzimto skolu, izpaužot tās esejā vai dzejā;

2.2. Izvērtēt labākus un interesantākus darbus.

3. Konkursu rīko Rēzeknes 3.vidusskola.

II Konkursa norises vieta un laiks

4. Konkurss notiek Rēzeknē, Rēzeknes 3.vidusskolā no 2019.gada 16.septembra līdz 2019.gada 30.novembrim.

5. Konkursa nolikums, informācija par konkursu, konkursa darbi un rezultāti tiek publicēti interneta vietnēs http://rez3vsk.lv, https://www.facebook.com/Rezeknes3vidusskola/

III Konkursa nosacījumi

6. Konkursā piedalās Rēzeknes 3.vidusskolas 1.-12.klašu skolēni.

7. Darbu iesniegšana.

7.1. Skolēns var iesniegt 1 darbu, latviešu vai krievu valodā.

7.2. Darbs jāiesniedz elektroniskā formātā līdz 2019.gada 30.novembrim:

7.2.1. latviešu valodā rakstītos darbus iesūtot skolotājai S.Trofimovai  e-klases pastā ar norādi „Veltījums skolai”;

7.2.2. krievu valodā rakstītos darbus iesūtot skolotājai L.Stecai  e-klases pastā ar norādi „Veltījums skolai”.

8. Dalības nosacījumi.

 8.1. Konkursa darba formāts:

  • eseja;
  • dzeja.

8.1. Ieteicamais vārdu apjoms 100 – 150 vārdi (datorsalikumā Times New Roman 14, rindstarpa 1,5).

8.2. Darbs var būt gan latviešu, gan krievu valodā.

6.3. Uz darba lapas jābūt šādai informācijai: autora vārds, uzvārds, klase, nosaukums “Tu, Skola, izauklēji manus sapņus……”.

8.4. Konkursā netiek pieņemti darbi, kas satur vardarbības elementus, vai citas situācijas, kas var aizvainot vai aizskart cilvēka godu.

IV Vērtēšanas noteikumi

9.Konkursa dalībnieku darbus vērtē Rēzeknes 3.vidusskolas izveidota un apstiprināta žūrija.

10. Konkursa darbi tiks vērtēti dažādās vecuma grupās:

  •  1.-4.kl.
  •  5.-9.kl.
  • 10.-12.kl.

11.Konkursa darbi tiek vērtēti pēc sekojošiem kritērijiem:

11.1. darba saturs;

11.2. darba apjoms.

V Apbalvošana

12. Konkursa rezultātu paziņošana un apbalvošana notiek 2019.gada 20.decembrī.

13. Labāko darbu autori saņem Pateicības rakstu un veicināšanas balvu.

 

Direktores vietniece                                                   J.Borisovska-Cvetkova