“Skolai par godu!”

3. maijā Rēzeknes 3. vidusskolā notika tradicionāls pasākums Skolai par godu!”
Pasākumā tika sveikti skolēni, kuri piedalījās mācību priekšmetu olimpiādēs, sporta sacensībās,
ZPD konferencēs, konkursos un citos pasākumos. Tika atzīmēti arī skolotāji un vecāki, kuri gatavoja un atbalstīja skolēnus.
Paldies katram no Jums! Jūs esat mūsu lepnums!